Privacy verklaring

Autorijschool Lian, gevestigd aan Jasmijnstraat 11 4725 AS te Wouwse Plantage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Femke Machielse-Poppe is de Functionaris Gegevensbescherming van Autorijschool Lian. Zij is te bereiken via info@autorijschoollian.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autorijschool Lian verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW-gegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Foto;

– Geboortedatum en geboorteplaats;

– Debiteurnummer, facturen en betalingen;

– Les- en examenplanning;

– Inschrijfformulieren praktijk en theorie.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders en/of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Autorijschool Lian verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Type gegevens

Welke gegevens

Doel opslaan van deze gegevens

Naam

– Voornaam

– Achternaam

– Roepnaam

– Tussenvoegsel

– Initialen

Identificeren klant binnen de rijschool

Adres(sen)

Post- en factuuradres:

– Straat

– Huisnummer

– Toevoeging

– Postcode

– Woonplaats

– Land

Ophaaladres rijles voor instructeur en correcte verzending post

Communicatie

– Telefoonnummer vast

– Telefoonnummer mobiel

– E-mailadres leerling

– E-mailadres ouder/verzorger

Login RijbewijsApp, updates rijopleiding omtrent planning, financiën en voortgang

Foto

Profielfoto verkregen via RijbewijsApp

Herkenning klant door instructeur

Financiële gegevens

– Debiteurnummer

– Facturen

– Betalingen

Op correcte wijze administratie voeren

Planning

Les- en examenplanning

Berekening lestegoed en voortgang rijopleiding monitoren

Documenten

– Inschrijfformulier praktijk

– Inschrijfformulier theorie

Verwerken administratie en archivering administratie

Geautomatiseerde besluitvorming

Autorijschool Lian neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool Lian) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Autorijschool Lian bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van de wet is vereist. Dit wil zeggen dat je gegevens verwijderd worden uit ons systeem op het moment dat je lesovereenkomst is beëindigd en je aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan. Verwijdering uit het systeem gebeurt ten laatste aan het einde van het boekjaar waarin de lesovereenkomst is beëindigd. Dit maakt het voor ons mogelijk een correcte administratie te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Lian verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Autorijschool Lian blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Lian en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@autorijschoollian.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Autorijschool Lian wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autorijschool Lian neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@autorijschoollian.nl.